Heritage Train

# Train No. Train Name. ट्रेन का नाम Source Destination Depart Arrive Stations Frequency
1 52471 PTK-JDNX PASS पठानकोट जोगिंदरनगर पैसेन्जर PTK JDNX 02:15 11:25 PTK DLSR NUPR TLRA BRMR JWLS HRDR NGRS BRHL NDBT GULR TRPL JMKR KPLR KGRA KGMR SMLT NGRT CMMG PRAR SLHP PLMX PTRJ PHRH MNHL BJPL BJMR AHJU CTZ JDNX DAILY
2 52473 PTK-JDNX PASSANGER पठानकोट जोगिंदरनगर पैसेन्जर PTK JDNX 10:00 19:45 PTK DLSR KAWL NUPR TLRA BLDL BRMR JWLS HRDR MGRP NGRS BRHL NDBT GULR LNS TRPL JMKR KPLR KGRA KGMR SMLT NGRT CMMG PRAR SLHP PLMX PTRJ PHRH MNHL BJPL BJMR AHJU CTZ JDNX DAILY
3 52472 JDNX-PTK PASSNGER जोगिंदरनगर पठानकोट पैसेन्जर JDNX PTK 07:20 17:30 JDNX CTZ AHJU BJMR BJPL MNHL PHRH PTRJ PLMX SLHP PRAR CMMG NGRT SMLT KGMR KGRA KPLR JMKR TRPL LNS GULR NDBT BRHL NGRS MGRP HRDR JWLS BRMR BLDL TLRA NUPR KAWL DLSR PTK DAILY
4 52474 JDNX-PTK PASSNGER जोगिंदरनगर पठानकोट पैसेन्जर JDNX PTK 12:20 22:35 JDNX CTZ AHJU BJMR BJPL MNHL PHRH PTRJ PLMX SLHP PRAR CMMG NGRT SMLT KGMR KGRA KPLR JMKR TRPL LNS GULR NDBT BRHL NGRS MGRP HRDR JWLS BRMR BLDL TLRA NUPR DLSR PTK DAILY
5 52456 SML-KLK हिमालयनक्वीन SML KLK 10:25 16:10 SML SHZ JTO TVI SGS KDZ SLR SOL BOF KLK DAILY
6 52458 SML-KLK PASSENGER शिमला कालका पैसे SML KLK 14:25 20:10 SML SHZ JTO TVI SGS KEJ KANO KDZ SLR SOL BOF KMTI DMP SWO KOTI GMM TSL KLK DAILY
7 72452 SML-KLK शिमला कालका मेल एक्सप्रेस SML KLK 16:55 21:25 SML BOF KLK DAILY
8 52452 KLK-SML SHIVALIK DELUX शिवालिक डीएक्स. SML KLK 17:50 22:35 SML BOF KLK DAILY
9 52454 SML-KLK MAIL शिमला कालका मेल SML KLK 18:30 23:30 SML SHZ JTO TVI SGS KEJ KANO KDZ SLR SOL BOF KMTI DMP KLK DAILY
10 52457 KLK-SML PASS कालका शिमला पैसे KLK SML 03:30 08:55 KLK TSL GMM KOTI SWO DMP KMTI BOF SOL SLR KDZ KANO KEJ SGS TVI JTO SHZ SML DAILY
11 72451 KLK-SML RMC कालका शिमला मेल एक्सप्रेस KLK SML 05:00 09:20 KLK BOF SML DAILY
12 52451 KLK-SML SHIVALIK DELUXE शिवालिक डी. एक्स. KLK SML 05:20 10:00 KLK BOF SML DAILY
13 52453 KLK-SML MAIL कालका शिमला मेल KLK SML 06:00 11:05 KLK DMP KMTI BOF SOL SLR KDZ SGS TVI JTO SHZ SML DAILY
14 52455 KLK-SML हिमालयनक्वीन KLK SML 12:10 17:30 KLK DMP KMTI BOF SOL SLR KDZ TVI JTO SHZ SML DAILY
15 52540 DJ - KGN - NJP PASSENGER DJ - KGN - NJP PASSENGER DJ NJP 08:00 15:10 DJ GHUM SAD TUNG KGN MHN GBE TDH RTG SN SGUJ NJP DAILY
16 52541 NJP-KGN-DJ PASSENGER NJP-KGN-DJ PASSENGER NJP DJ 08:30 15:35 NJP SGUJ SN RTG TDH GBE MHN KGN TUNG SAD GHUM DJ DAILY
17 52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 07:40 09:25 DJ GHUM DJRZ DAILY
18 52592 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 09:30 11:35 DJ GHUM DJRZ DAILY
19 52593 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 09:40 11:40 DJ GHUM DJRZ DAILY
20 52594 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 10:00 12:00 DJ GHUM DJRZ DAILY
21 52595 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ DJRZ 12:10 14:10 DJ GHUM DJRZ DAILY
22 52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ DJRZ 12:20 14:20 DJ GHUM DJRZ DAILY
23 52597 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 12:45 14:30 DJ GHUM DJRZ DAILY
24 52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ DJRZ 16:05 18:05 DJ GHUM DJRZ DAILY
25 52599 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 16:20 18:20 DJ GHUM DJRZ DAILY
26 52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 07:40 08:20 DJ GHUM DJRZ DAILY
27 52540 DJ - KGN - NJP PASSENGER DJ - KGN - NJP PASSENGER DJ NJP 08:00 08:30 DJ GHUM SAD TUNG KGN MHN GBE TDH RTG SN SGUJ NJP DAILY
28 52570 DJ-KGN RED PANDA DJ-KGN RED PANDA DJ KGN 09:15 10:05 DJ GHUM SAD TUNG KGN TUE,THU,SUN
29 52592 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 09:30 10:20 DJ GHUM DJRZ DAILY
30 52593 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 09:40 10:30 DJ GHUM DJRZ DAILY
31 52594 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 10:00 10:50 DJ GHUM DJRZ DAILY
32 52595 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ DJRZ 12:10 13:00 DJ GHUM DJRZ DAILY
33 52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ DJRZ 12:20 13:10 DJ GHUM DJRZ DAILY
34 52597 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 12:45 13:25 DJ GHUM DJRZ DAILY
35 52588 DJ - KGN PASSENGER दार्जिलिंग कुर्सियांग पैसेन्जर DJ KGN 16:00 16:30 DJ GHUM SAD TUNG KGN DAILY
36 52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DJ DJRZ 16:05 16:55 DJ GHUM DJRZ DAILY
37 52599 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DJ DJRZ 16:20 17:00 DJ GHUM DJRZ DAILY
38 52587 KGN - DJ PASSENGER कुर्सियांग दार्जिलिंग पैसेन्जर KGN DJ 08:35 09:05 KGN TUNG SAD GHUM DJ DAILY
39 52541 NJP-KGN-DJ PASSENGER NJP-KGN-DJ PASSENGER NJP DJ 14:55 15:35 NJP SGUJ SN RTG TDH GBE MHN KGN TUNG SAD GHUM DJ DAILY
40 52571 KGN-DJ RED PANDA न्यूजलपाईगुडी DJ NG TRAIN KGN DJ 16:55 17:45 KGN TUNG SAD GHUM DJ TUE,THU,SUN
41 52540 DJ - KGN - NJP PASSENGER DJ - KGN - NJP PASSENGER DJ NJP 08:00 10:30 DJ GHUM SAD TUNG KGN MHN GBE TDH RTG SN SGUJ NJP DAILY
42 52570 DJ-KGN RED PANDA DJ-KGN RED PANDA DJ KGN 09:15 12:30 DJ GHUM SAD TUNG KGN TUE,THU,SUN
43 52588 DJ - KGN PASSENGER दार्जिलिंग कुर्सियांग पैसेन्जर DJ KGN 16:00 18:30 DJ GHUM SAD TUNG KGN DAILY
44 52587 KGN - DJ PASSENGER कुर्सियांग दार्जिलिंग पैसेन्जर KGN DJ 06:30 09:05 KGN TUNG SAD GHUM DJ DAILY
45 52541 NJP-KGN-DJ PASSENGER NJP-KGN-DJ PASSENGER NJP DJ 12:55 15:35 NJP SGUJ SN RTG TDH GBE MHN KGN TUNG SAD GHUM DJ DAILY
46 52571 KGN-DJ RED PANDA न्यूजलपाईगुडी DJ NG TRAIN KGN DJ 14:00 17:45 KGN TUNG SAD GHUM DJ TUE,THU,SUN
47 56139 UAM ONR PASS उदगमंडलम कूनूर पैसेंजर UAM ONR 09:15 10:25 UAM LOV KXT AVK WEL ONR DAILY
48 56142 UAM-ONR PASS. उदगमंडलम कुन्नूर पैसेन्जर UAM ONR 12:15 13:20 UAM LOV KXT AVK WEL ONR DAILY
49 56137 UAM MTP PASS उदगमंडलम मेट्टूपालयम पैसेंजर UAM MTP 14:00 15:05 UAM LOV KXT AVK WEL ONR MTP DAILY
50 56140 UAM ONR PASS उदगमंडलम कुन्नू रपैसेन्जर UAM ONR 18:00 19:10 UAM LOV KXT AVK WEL ONR DAILY
51 56141 ONR-UAM PASS कुन्नूर उदगमंडलम पैसेन्जर ONR UAM 07:45 09:05 ONR WEL AVK KXT LOV UAM DAILY
52 56136 MTP UAM PASS मेट्टूपालयम उदगमंडलम पैसेंजर MTP UAM 10:40 12:00 MTP ONR WEL AVK KXT LOV UAM DAILY
53 56143 ONR-UAM PASS कुन्नूर उदगमंडलम पैसेन्जर ONR UAM 12:35 13:50 ONR WEL AVK KXT LOV UAM DAILY
54 56138 ONR UAM PASS कूनूर उदगमंडलम पैसेंजर ONR UAM 16:30 17:45 ONR WEL AVK KXT LOV UAM DAILY
55 56136 MTP UAM PASS मेट्टूपालयम उदगमंडलम पैसेंजर MTP UAM 07:10 12:00 MTP ONR WEL AVK KXT LOV UAM DAILY
56 56137 UAM MTP PASS उदगमंडलम मेट्टूपालयम पैसेंजर UAM MTP 14:00 17:35 UAM LOV KXT AVK WEL ONR MTP DAILY
57 52102 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 07:20 08:55 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
58 52104 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 09:55 11:40 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
59 52106 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 12:50 14:25 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
60 52110 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 14:15 15:55 MAE AMAN WTP JTT NRLN SAT,SUN
61 52108 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 15:15 16:55 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
62 52112 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेन्जर MAE NRLN 16:30 18:10 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
63 52111 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेन्जर NRLN MAE 06:40 08:40 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
64 52101 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर NRLN MAE 07:50 09:50 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
65 52103 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर NRLN MAE 09:10 11:20 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
66 52105 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर NRLN MAE 10:40 12:35 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
67 52107 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर. NRLN MAE 12:10 14:10 NRLN JTT WTP AMAN MAE SAT,SUN
68 52109 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर NRLN MAE 17:05 19:00 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
69 52102 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 07:20 07:30 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
70 52146 MAE - AMAN SHUTTLE माथेरान -अंडमान पैसेन्जर MAE AMAN 09:00 09:15 MAE AMAN DAILY
71 52104 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 09:55 10:05 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
72 52148 MAE - AMAN SHUTTLE माथेरान - अंडमान पैसेन्जर MAE AMAN 10:10 10:25 MAE AMAN DAILY
73 52150 MAE - AMAN SHUTTLE माथेरान - अंडमान पैसेन्जर MAE AMAN 11:25 11:40 MAE AMAN DAILY
74 52152 MAE - AMAN SHUTTLE माथेरान अमन लॉज पैसेन्जर MAE AMAN 12:05 12:20 MAE AMAN DAILY
75 52106 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 12:50 13:00 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
76 52154 MAE - AMAN SHUTTLE माथेरान अमन लॉज पैसेन्जर MAE AMAN 13:20 13:35 MAE AMAN DAILY
77 52110 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 14:15 14:25 MAE AMAN WTP JTT NRLN SAT,SUN
78 52156 MAE - AMAN SHUTTLE माथेरान अमन लॉज पैसेन्जर MAE AMAN 14:30 14:45 MAE AMAN DAILY
79 52108 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेंजर MAE NRLN 15:15 15:25 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
80 52158 MAE - AMAN SHUTTLE माथेरान अमन लॉज पैसेन्जर MAE AMAN 15:25 15:40 MAE AMAN DAILY
81 52112 MAE - NRLN PASSENGER माथेरान नेरल पैसेन्जर MAE NRLN 16:30 16:40 MAE AMAN WTP JTT NRLN DAILY
82 52111 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेन्जर NRLN MAE 08:26 08:40 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
83 52145 AMAN - MAE SHUTTLE अंडमान माथेरानपैसेन्जर AMAN MAE 09:20 09:35 AMAN MAE DAILY
84 52101 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर NRLN MAE 09:36 09:50 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
85 52147 AMAN - MAE SHUTTLE अंडमान - माथेरान पैसेन्जर AMAN MAE 10:30 10:45 AMAN MAE DAILY
86 52103 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर NRLN MAE 11:04 11:20 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
87 52149 AMAN - MAE SHUTTLE अंडमान - माथेरान पैसेन्जर AMAN MAE 11:45 12:00 AMAN MAE DAILY
88 52105 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर NRLN MAE 12:23 12:35 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY
89 52151 AMAN - MAE SHUTTLE अंडमान माथेरानपैसेन्जर AMAN MAE 13:00 13:15 AMAN MAE DAILY
90 52153 AMAN - MAE SHUTTLE अमन लॉज माथेरान पैसेन्जर AMAN MAE 13:40 13:55 AMAN MAE DAILY
91 52107 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर. NRLN MAE 13:56 14:10 NRLN JTT WTP AMAN MAE SAT,SUN
92 52155 AMAN - MAE SHUTTLE अमन लॉज माथेरान पैसेन्जर AMAN MAE 14:50 15:05 AMAN MAE DAILY
93 52157 AMAN - MAE SHUTTLE अमन लॉज माथेरान पैसेन्जर AMAN MAE 15:45 16:00 AMAN MAE DAILY
94 52109 NRLN - MAE PASSENGER नेरल माथेरान पैसेंजर NRLN MAE 18:48 19:00 NRLN JTT WTP AMAN MAE DAILY